עקרונות-יסוד הרמנויטיים-דידקטיים בהוראת ספרות הפתגמים